Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge

Računovodstveni servis Limani pruža usluge knjigovodstva-računovodstva za male i srednje poduzetnike, obrtnike, slobodna zanimanja i građane:

Ustroj i vođenje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih evidencija

 • dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige primitaka i izdataka (KPI), knjige ulaznih (URA) i izlaznih računa (IRA)
 • evidencije nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine, materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara, zaliha u maloprodaji, podataka za zalihe u veleprodaji, sve propisane porezne evidencije i sl.
 • salda konti kupaca i dobavljača

Izrada svih računovodstvenih i poreznih obračuna

 • sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tijek, bilješke uz financijske izvještaje)
 • obračun amortizacije tromjesečni i godišnji izvještaji Financijskoj agenciji
 • obračuni kamata, zajmova

Cjeloviti obračuni i evidencija ugovora o radu

 • obračuni plaća i naknada uz sastavljanje propisanih izvještaja
 • analitike plaća radnika
 • porezne kartice radnika
 • sve propisane porezne evidencije

Izrada godišnjih poreznih prijava

 • porez na dodanu vrijednost
 • porez na dobit
 • porez na dohodak
 • posebni porezi

Savjetovanje poduzetnika i upućivanje na optimalna rješenja

Plansko-analitički poslovi

Sastavljanje periodičnih i godišnjih posebnih izvještaja za poduzetnike radi usmjeravanja poslovanja